• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Thực hiện tấm gương đạo đức hồ chí minh

Tôi chỉ là 1 đảng viên bình thường, 1 người dân và là 1 phụ huynh học sinh của trường TH Bình Ba huyện châu đức. Tôi xin hỏi nếu giáo viên không là đảng viên thì có thực hiện nêu theo tấm gương đạo đức HCM không?


Trả lời:

Hiện nay chúng ta đang thực hiện Chỉ thị số -05 CT/TW, ngày 15-05-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Đặc biệt  nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và các cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nghiên cứu, học tập. Chính vì thế giáo viên (không là đảng viên) là quần chúng đang công tác các cơ quan trường học cần phải học tập.

Sở xin trả lời đến anh/chị./.