• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Phụ cấp 30%

Kính thưa  Sở.

Kính mong Sở xem xét và giải quyết triệt để về vấn đề Quy định hưởng phụ cấp 30% của CBQL. Nhanh chóng và triệt để hơn.


Trả lời:

Hiện nay các văn bản hướng dẫn của ngành về phụ cấp ưu đãi của nhà giáo trực tiếp đứng lớp đã rất rõ ràng (Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC); Cán bộ quản lý GD thực hiện không đúng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài ra sẽ bị xuất toán theo quý định./.