• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  chế độ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè

Chào anh/chị ban tư vấn!

Tôi hiện là giáo viên tiểu học của 1 trường tại thành phố Bà Rịa. Tôi dự sinh vào cuối tháng 4 năm 2018, tôi đã tìm hiểu về chế độ thai sản công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB của Bộ GDĐT và văn bản số 2022/SGDĐT-KHTC của Sở giáo dục tỉnh BRVT  về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè là được nghỉ bù 2 tháng đối với giáo viên tiểu học. Nhưng khi tôi nhận được văn bản số 1002/PGDĐT của Phòng GDĐT Bà Rịa thì chế độ lại khác so với của Bộ và Sở. Tôi hỏi Ban giám hiệu thì Hiệu trưởng trả lời là:" Theo văn bản của Phòng thì không được nghỉ bù thêm 2 tháng mà chỉ nghỉ thêm 12 ngày theo chế độ nghỉ phép hàng năm". 

Đây là quyền lợi của mỗi nữ giáo viên nên rất mong sự giải đáp thắc mắc của Ban tư vấn Sở giáo dục BRVT. Tôi xin chân thành cảm ơn.

 


Trả lời:

Theo như anh/chị hỏi và liệt kê các công văn hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng thì anh/chị chưa đọc công văn số 2203/SGDĐT-KHTC ngày 13/12/2017 về hướng dẫn chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè. Công văn này nói rất rõ về trường hợp của anh/chị. Công văn có trên web của Sở, có nội dung sau:

  Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/ thành phố;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

Ngày 23 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 1458/SGDĐT-KHTC  về việc triển khai hướng dẫn chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian hè; Văn bản số 2002/SGDĐT-KHTC ngày 9 tháng 11 năm 2017 về việc giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện một số đơn vị còn gặp nhiều vướng mắc. Để thống nhất  giải quyết chế độ thai sản, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè như sau:

Căn cứ Thông tư số  28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Cụ thể: Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 thì thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hàng năm là 8 tuần đối với giáo viên Mầm non và 02 tháng đối với giáo viên phổ thông. Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

Căn cứ Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cụ thể:  Theo Khoản 7 Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP  ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè.

          Qua nghiên cứu các văn bản nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Việc giải quyết chế độ thai sản đối với giáo viên được thực hiện theo Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định hiện hành.

2. Chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

2.1  Nếu giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng trường bố trí cho giáo viên nghỉ phép năm một cách hợp lý theo quy định.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu viên chức giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trong tháng 6, tháng 7 thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí tiếp thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 của Bộ luật lao động như sau:

- Giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường và có đủ 12 tháng làm việc sẽ được nghỉ phép hàng năm 12 ngày (Khoản a- Điều 111)

- Số ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc: Cứ 5 năm làm việc thì được tăng tương ứng 01 ngày (Điều 112)

2.2 Trường hợp nếu giáo viên có đơn xin nghỉ phép nhưng thủ trưởng đơn vị xác nhận do yêu cầu công việc mà đơn vị không  bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm cho giáo viên thì thủ trưởng đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho giáo viên (Theo điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính)

3. Mức cho hỗ trợ và phương thức chi trả

- Hàng năm căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm giáo viên và quy chế chi tiêu nội bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng đối với những trường hợp chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày phép năm;

- Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành;

 + Trường hợp cơ quan, đơn vị chưa xây dựng mức hỗ trợ tiền bồi dưỡng đối với những trường hợp chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày phép năm thì đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ;

- Thời gian chi trả:

+ Trong khi chờ văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về thời gian chi trả, tạm thời các đơn vị thực hiện chi trả cho giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè từ năm 2017

+ Chế độ thanh toán được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

          Trên đây là hướng dẫn về việc giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc nghiên cứu và triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể thêm