• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  thu chi tài chính

Kính thưa quý Sở: Trong báo cáo tài chính thu - chi năm 2017 của trường tôi, kế toán thông báo các khoản thu- chi rất  bất hợp lý. Ví dụ: lấy ngân sách của năm 2017 chi trả các hoạt động như tăng giờ, hợp đồng giáo viên, sửa chữa mua sắm các thiết bị.....  thời gian từ tháng 8 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Chúng tôi có tìm hiểu luật ngân sách nhà nước năm 2002 và luật ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2015 đều ghi rõ "ngân sách chi thu theo năm hành chính". Chúng tôi đã chất vấn hiệu trưởng và kế toán rất nhiều lần, tuy nhiên hiệu trưởng và kế toán đều khẳng định làm như vậy là đúng, không có gì sai cả. Chi ngân sách như vậy là theo đặc thù của ngành giáo dục. Chúng tôi thấy vô lý quá, bởi các hoạt động năm 2016 đã có ngân sách năm 2016 nhà nước rót về. Vậy kính mong sở giáo dục cho chúng tôi biết Hiệu trưởng và kế toán thu chi tài chính như trên có hợp lý không. Liệu đặc trưng ngành giáo dục có văn bản nào chỉ đạo cho chi tài chính như vậy không????


Trả lời:

Vấn đề này Sở trả lời như sau:             

           1/ Việc thanh toán tiền cho giáo viên dạy thêm giờ được thực hiện theo quy địnht ại khoản 5 Điều 3 của TTLT số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập ; theo đó đã quy định:

Việc lập dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí tiền lương dạy thêm giờ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Cơ sở giáo dục công lập quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư liên tịch này, căn cứ điều kiện cụ thể của từng đơn vị để thực hiện thanh toán hoặc tạm ứng tiền lương dạy thêm giờ theo tháng hoặc theo học kỳ cho phù hợp.

        2/ Đối với nội dung mua sắm, sửa chữa thiết bị:

          Nghiệp vụ kinh tế, tài chính  phát sinh trong năm nào thì thanh toán trong năm đó và đến hết thời gian chỉnh lý ‎ quyết toán hàng năm được tính đến ngày 31/01 của năm tiếp theo ( tuy nhiên có một số trường hợp mua sắm, sửa chữa lớn thì tùy theo nội dung công việc và quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền về phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình hoặc nội dung mua sắm, sửa chữa thì việc thanh toán có thể thực hiện trong niên độ tài chính nhiều năm).

Anh/chị căn cứ vào nội dung trên để tìm hiểu các nội dung chi của trường mình./.