• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Bằng ngoại ngữ 2 đối với gv tiếng Anh


Trả lời:

Ngày 16 tháng 9 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ đã ban hành ba thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập. Trong công văn quy định rõ yêu cầu về “chứng chỉ ngoại ngữ” theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo viên từng cấp. Liệt kê chi tiết các chứng chỉ ngoại ngữ theo từng bậc đối với từng đối tượng dưới đây:

I.                Đối với giáo viên không chuyên ngữ:

-        Giáo viên Tiểu học:

+ Hạng II và hạng III: Chứng chỉ ngoại ngữ A2

+ Hạng IV: Chứng chỉ ngoại ngữ A1

-        Giáo viên Trung học cơ sở:

+ Hạng I: Chứng chỉ ngoại ngữ B1

+ Hạng II: Chứng chỉ ngoại ngữ A2

+ Hạng III: Chứng chỉ ngoại ngữ A1

-        Giáo viên Trung học phổ thông:

+ Hạng I: Chứng chỉ ngoại ngữ B1

+ Hạng II và III: Chứng chỉ ngoại ngữ A2

II.              Đối với giáo viên tiếng Anh:

-        Giáo viên Tiểu học: Chứng chỉ Tiếng Anh B1

-        Giáo viên Trung học cơ sở: Chứng chỉ Tiếng Anh B2

-        Giáo viên Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Trung học Chuyên nghiệp, Cao đẳng: Chứng chỉ Tiếng Anh C1