• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Sáng kiến kinh nghiệm, Sổ chủ nhiệm

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo

Hàng năm, giáo viên đều viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) để phục vụ các hội thi và thi đua và cuối năm học.

Theo  Điều 10 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, danh hiệu Lao động tiên tiến không nhất thiết phải có SKKN.

- Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD - ĐT và Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GD - ĐT phải có Báo cáo SKKN hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm úng dụng. Nhà trường đã áp dụng Thông tư của Bộ GD - ĐT để tổ chức các Hội thi.

Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ GD - ĐT thì GV phải có Sổ chủ nhiệm và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD - ĐT thì không yêu cầu GV có sổ chủ nhiệm.

Xin Sở GD-ĐT cho biết ý kiến của Sở về vấn đề nêu trên.

Chân thành cảm ơn.


Trả lời:

Để đạt danh hiệu LĐTT thi không cần có SK; nhưng để tham gia Hội thi, như Hội thi GVG thì yêu cầu phải có SK; Hiện nay hồ sơ sổ sách của GV áp dụng Điều lệ nhà trường của mỗi cấp học. Nếu trong điều lệ không quy định có Sổ CN thì nhà trường không nhất thiết phải yêu cầu GV có Sổ CN./.