• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Cháu tôi năm nay vào lớp 1 nhưng có mẹ là dân tộc thái nhưng bố là dân tộc kinh vậy cho tôi hỏi cháu có được xét vào con của dân tộc không


Trả lời:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 tại Điều 28. Quyền xác định dân tộc:

1. Cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trong trường hợp cha đẻ và mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của người con được xác định là dân tộc của cha đẻ hoặc dân tộc của mẹ đẻ theo tập quán hoặc theo thoả thuận của cha đẻ, mẹ đẻ.

2. Người đã thành niên, cha đẻ và mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong các trường hợp sau đây:

a) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ, nếu cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau;

b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ trong trường hợp làm con nuôi của người thuộc dân tộc khác mà được xác định theo dân tộc của cha nuôi, mẹ nuôi do không biết cha đẻ, mẹ đẻ là ai.

3. Trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên yêu cầu xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ mười lăm tuổi trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều này thì phải được sự đồng ý của người chưa thành niên đó.

Trường hợp cháu anh/chị là trường hợp có cha mẹ mang hai dân tộc khác nhau nên theo quy định trên, bố mẽ của cháu có thể thỏa thuận về dân tộc sẽ đăng kí cho con là dân tộc của cha hoặc mẹ, để được hưởng chế độ/..