• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Thi đua năm học 2018-2019

Trong Quyết định số: 04/2018/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 1 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không còn căn cứ vào Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Vậy hỏi trong năm học 2018-2019 riêng ngành Giáo dục, còn áp dụng Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 cho công tác thi đua, khen thưởng không ạ. Xin cảm ơn Sở đã quan tâm và trả lời.


Trả lời:

Sở GDĐT đang nghiên cứu các văn bản về thi đua khen thưởng mới ban hành, có liên quan mật thiết đến GD, tring đó có vấn đề anh/chị thắc mắc. Trong thời gian tới Sở sẽ hướng dẫn đến các đơn vị trực thuộc (trước tháng 10/2018). Xin trả lời đến anh/chị./.