• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  chế độ bảo lưu theo qđ 42/qd-ttg ngày 5/8/2011

Anh chị vui lòng cho tôi hỏi:

Tôi công tác ở 1 trường THCS của một xã đang hưởng chế độ bãi ngang ven biển theo NĐ 116 và nghị định 19 ngày 23/2/2013 sửa đổi bổ sung một số diều của NĐ 61 năm 2006.

Từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014 tôi được ubnd huyện điều động về làm chuyên viên phòng gd. Vậy theo QĐ 42/QĐ-TTg ngày 5/8/2011 tôi có được bảo lưu phụ cấp theo điều 7 NĐ 61/2006 không?
 


Trả lời:

Câu hỏi của anh chị được Sở trả lời như sau:

Chế độ bảo lưu phụ cấp nhà giáo được điều động làm công tác quản lý tại Phòng/Sở, thời gian bảo lưu là 36 tháng, quy đinh tại Quyết định số 42 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 01/06/2015 đến nay đã hết hiệu lực. Mặt khác, theo Nghị định số 54 năm 2011 của Chính phủ thì giảng viên, giáo viên chuyển về phòng/sở sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Anh/chị được điều động về phòng sau ngày 01/6/2015 không được bảo lưu 36 tháng phụ cấp ưu đãi theo mức hiện hưởng tại cơ quan cũ.  

Đây là một bất cập, BRVT và các địa phương khác đang kiến nghị với các cơ quan chức năng về vấn đề này. Xin trả lời với anh/chị./.