• Tìm kiếm

  • Lĩnh vực

 

Câu hỏi:  Sáng kiến kinh nghiệm

Tôi đang dạy ở trường thpt, trường tôi yêu cầu mọi danh hiệu thi đua (chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, xếp loại SX viên chức cuối năm) đều phải có SKKN cấp cơ sở làm điều kiện cần, còn xếp loại lao động tiên tiến phải có skkn cấp trường; Tôi thiết nghĩ SKKN không thể năm nào cũng có thể có sáng kiến, tôi nhận thấy yêu cầu đó gây khó khăn cho gv. Vậy Sở cho Tôi hỏi: có phải SKKN là điều kiện cần khi thi đua, xếp loại không? Nếu SKKN đạt cấp cơ sở thì có hiệu lực trong vòng mấy năm? Tôi rất mong nhận được sự phản của Sở, chân thành cảm ơn!


Trả lời:

Theo quy định xếp loại viên chức, nhà trường xếp vào thời điểm kết thúc năm học. có 4 mức (Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt , hoàn thành và chưa hoàn thành). Nếu hoàn thành xuất sắc phải có SKKN được cấp có thẩm quyền công nhận (đạt), các loại khác không cần phải có SKKN; SKKN năm nào thì tính năm đó. Sở GDĐT trả lời đến anh/chị./.